Saturday, April 19, 2008

Course Outline / Syllabus

Agoo Computer College
Agoo , La Union

Silabus sa Filipino I

I. Kurso : Filipino 1
II. Pamagat ng Kurso : Sining ng Pakikipagtalastasan
III. Paglalarawan ng Kurso

Tatalakayin sa kursong ito ang mga salitang kaalaman sa wikang Filipino at mga paksang may kinalaman sa kursong pinag-aaralan na nasa anyong artikulo , sanaysay , balita , tudling , anekdota , slaysay , maikiling kuwento , isyu , karanasan ,atbp , na magiging lunsaran sa pagtalakay ng mga pagsasanay na lilinang sa apat na kasanayang pangwika na ang diin ay nasa paglinang na gamitin ang Pilipino sa paglalahad , paglalarawan , pagsasalaysay at pangangatuwiran , at kasama ang pahapyaw na pag – aaral ng Balarila , Ponolohiya at Morpolohiya .
IV . Mga Layuning Panlahat
Inaasahang sa pamamagitan ng kursong ito , ang mga mag – aaral ay :
1. Magkakaroon ng higit na kakayahan sa pagbasa , pag – unawa , pagssasalita at pagsulat na nag diin ay nasa paglinang ng katatasan sa paglalahad , paglalarawan , pagsasalaysay at pangangatuwiran .
2. Magkakaroon ng higit na oryentasyon sa mga akdang pampanitikang nakasulat sa wikang pambansa .
3. Makagagamit ng wastong balarila at mabisang retorika sa kanilang pagsulat sa wikang pambansa .
4. Mapayayaman ang talasalitaan ukol sa kursong kinukuha .
IV . Pangangailangan : wala
V .Credit Unit : 3
VI . Mga Kahingian
a. Mga gawaing bahay
b. Mga sulatin
c. Pasalitang pagtatalumpati at pagsasalaysay
d. Pakikilahok sa mga talakayan sa klase
e. Pagpasok
f. Pagsusulit at iba pang kahingian
VII . Mga Nilalaman ng Kurso

I. Ang Sining ng Pakikipagtalastasan
A. Kahulugan ng Pakikipagtalastasan
B. Kahalagahan ng Pakikipagtalastasan
K. Ang Wika at ang Pakikipagtalastasan
D. Mga Uri at Paraan ng Pagpapahayag
E. Ang Retorika at Balarila sa Pagpapahayag
F. Ang Palatunugan o Ponolohiya
II . Pakikipagtalastasan sa Pamamgitan ng Paglalahad
A. Kahulugan ng Paglalahad
B. Mga Uri ng Paglalahad
K . Sanaysay na Pangkatuturan
1. Halimbawa ng Pangulong Tudling o Editoryal
2. Halimbawa ng Panunuring Pampanitikan
D. Palabaybayan sa Pilipino
II .. Pakikipagtalastasan sa Pamamagitan ng Paglalarawan
A. Kahulugan ng Paglalarawan
B. Mga Uri ng Paglalarawan
K. Ang Palabuuan o Morpolohiya
D. Tayutay o Patalinghagang Pagpapahayag
E. Mga Bahagi ng Pannalita
1. Pang – uri
2. Pang – abay
3. Pangatnig
III ...Pakikipagtalastasan sa Pamamgitan ng Pagsasalaysay
A. Kahulugan ng Pagsasalaysay
B. Mga Uri ng Salaysay
K. Ilang Katangian ng Mabuting Pagsasalaysay
D . Ang Maikling Kuwento
E. Mga Uri ng Maikling Kuwento
G . Ang Pangngalan
H. Ang Panghalip
I. Ang Pananda
L. Ang Pandiwa
IV.. Pakikipagtalastasan sa Pammagitan ng Pagsasalaysay
A. Kahulugan ng Talata
1. Mga Uri ng Talata ( Ayon sa Kinalalagyan sa Komposisyon )
2. Mga Uri ng Talata ( Ayon sa Paksa o Nilalaman )
3. Mga Katangian ng Mabuting Talata
4. Ang Paksang Pangungusap ng Talata
V. Kahulugan ng Anekdota
1. Halimbawang Anekdota
2. Ang Palapintasin
3. Ang Palaugnayan ( Sintaks )
a. Ang Pangungusap na Ganap
b. Ang Pangungusap na Di – Ganap
5. Ang Dula
a. Dulang Komedya
VI . Pakikipagtalastasan sa Pamamagitan ng Pangangatwiran
A. Kahulugan ng Pangangatwiran
B. Dalawang Uri ng Pangangatwiran
K. Ang Pangungusap ( Patuloy )
VII . Pakikipagtalastasan sa Pamamagitan ng Pangangatwiran at Paglalarawan
VIII . Pakikipagtalastasan sa Pamamgitan ng Pangngatwiran at Paglalahad
A. Ang Pagtatalo
B. Pagpili ng Paksa o Proposisyon
K. Mga Katangian ng Mahusay na Proposisyon
D. Mga Katangian ng Mahusay na Proposisyon
E. Paghahanda sa Pagtatalo
G. Paraan ng Pagtatalo
H . Mga Dapat Banggitin sa Pagtuligsa


Sanggunian :

Tumangan , Alkomtiser P . et.al.. Sining ng Pakikipagtalastasan . National
Bookstore . Manila . 1986 .
Guamen , Pructuosa C. et. al. Tanging Gamit ng Filipino . Rex Bookstore . Manila . 1995 .

No comments: